KARTOTEKA

Kartoteka składa się z księgi rodzin oraz dwóch ksiąg pomocniczych: księgi osób i archiwalnej księgi rodzin. Księgi rodzin i osób są ze sobą powiązane. Zmiana danych na karcie osobowej spowoduje ich zmianę również na karcie rodzinnej i vice versa. 

Kartoteki można zakładać na kilka różnych sposobów – w zależności od specyfiki bazy danych. Można to prześledzić na filmie instruktażowym.

FIltrowanie – zawęża zakres przeglądanych kartotek do kart
 • z danej ulicy lub wioski,
 • deklarujących przyjmowanie wizyty duszpasterskiej,
 • przyjmujących kolędę co najmniej raz w ciągu ostatnich kilku lat,
 • przyjmujących kolędę co roku w ciągu ostatnich kilku lat,
 • zawierających związek małżeński konkretnego typu,
 • przybyłych do parafii w danym zakresie czasu,
 • pustostanów,
 • oraz innych kryteriów, które mogą być ze sobą łączone.

Filtry można dowolnie zmieniać i kasować.

Automat – przyspiesza wpisywanie automatycznie wpisując
 • miejscowość / wioskę / ulicę w adresie,
 • kod pocztowy,
 • deklarację przyjmowania wizyty duszpasterskiej,
 • rodzaj związku małżeńskiego,
 • przyjmowanie kolędy w ostatnich latach,
 • wyznanie i sposób praktykowania osoby,
 • znaczniki loco oraz vivens,
 • oraz innych informacji.

Automaty można dowolnie zmieniać i kasować.

FARA
DRUK SERYJNY

pozwala na wydrukowanie wszystkich kart z danej ulicy, wioski czy zgrupowanych wg. innego kryterium – na raz – bez konieczności drukowania każdej z nich osobno.

Przed wydrukiem można ustawić kolejność, w jakiej karty mają zostać wydrukowane.

fara
SERYJNY DRUK KOPERT

pozwala na nadrukowanie wielu kopert adresami z kartoteki naraz – bez konieczności otwierania każdej karty osobno i drukowania oddzielnie każdej koperty.

W podobny sposób można nadrukowywać etykiety adresowe, które można kupić w sklepie papierniczym w arkuszach.

Można też korzystać ze specjalizowanych drukarek etykiet, np. „Zebra”.

fara
SERYJNA AKTUALIZACJA PO KOLĘDZIE

pozwala na zaktualizowanie wielu kartotek naraz, na przykład:

 1. Zaznacz karty, gdzie przyjęto kolędę,
 2. kliknij w ikonę aktualizacji,
 3. wskaż, aby do zaznaczonych kartotek wpisać literę T w bieżącym roku.

W podobny sposób można seryjnie aktualizować także inne informacje związane z kolędą.

fara
DOSTOSUJ WZÓR WYDRUKU

pozwala na oznaczenie, co ma zostać umieszczone na wydruku kartoteki – jakie dane, jaki zakres lat kolędy, jakie znaczniki, etc..

Można także zamówić u producenta programu dodatkowy wydruk stworzony wg. wzoru dostarczonego przez parafię – jest to już jednak usługa odpłatna.

fara
REJESTRACJA ZMIAN

pozwala na sprawdzenie kto, kiedy i na jakim urządzeniu dokonał zmiany danych oraz stwierdzenie co zostało zmienione i na co.

Dane na kartotece mogą zostać zmodyfikowane zarówno na komputerze, jak i na iPadzie.

fara
RELACYJNOŚĆ

pozwala na natychmiastowe sprawdzenie w jakich księgach, kartotekach i rejestrach programu dana osoba figuruje.

 1. otwórz kartę osoby,
 2. kliknij w ikonę księgi,
 3. kliknij w przycisk pokaż, by otworzyć pełny wpis.


fara
AUTOMATYZM

pozwala na wykonanie całego ciągu czynności po śmierci danej osoby (przeniesienie do archiwalnych rejestrów w grupach, zmianę stanu cywilnego małżonka, etc..).

fara
KREATOR Z KART OSOBOWYCH

pozwala na szybkie założenie kartoteki na podstawie serii kart osobowych w sytuacji, gdy w przyjętej metodzie pracy założono lub wytworzono wcześniej samą kartotekę osobową, a dopiero później przystąpiono do tworzenia kartoteki rodzinnej.

fara
ZAAWANSOWANE FUNKCJE

pozwalają na zarchiwizowanie kartotek, na których od dłuższego czasu nie odnotowano żadnych zmian.

Pozwalają one również na seryjną weryfikację i korektę kartotek oraz na wpisywanie ofiar.

MATERIAŁY FILMOWE

Film instruktażowy z poradnikiem krok po kroku pokazujący sposób zakładania kartoteki w programie FARA.

Film pokazuje w jaki sposób wyszukać karty, w których dane mogą zawierać błędy literowe lub zachwianą chronologię.

Film instruktażowy pokazujący jak zawęzić zakres przeglądanych kartotek do jednej, konkretnej ulicy.

Film pokazuje jak odszukać jubilatów, wydrukować seryjnie koperty z ich adresami, stworzyć listę, etc..

Film instruktażowy pokazujący jak nadrukować koperty adresami z kartoteki zarówno dla jednej rodziny/osoby, jak i seryjnie – czyli dla wielu kartotek naraz.

Film pokazuje w jaki sposób wydrukować naraz większą liczbę kartotek.

Film pokazuje sposób zakładania księgi chorych na podstawie istniejącej już kartoteki – a więc bez ponownego wpisywania tych samych danych.

Film pokazuje sposób zakładania grup parafialnych oraz seryjnego wpisywania do rejestru jej członków na podstawie kartoteki – bez konieczności powtórnego wpisywania tych samych danych.

CMENTARZ

W programie FARA można zaprowadzić więcej niż 1 cmentarz i „poruszać” zarówno w obrębie jednego z nich jak i w ujęciu całościowym. Wszystkie cmentarze administrowane przez parafię obsługiwane są w programie FARA w ramach 1 licencji – nie trzeba kupować osobnych licencji na odrębne cmentarze.

FARA
KSIĘGA GROBÓW
 • Ewidencja grobów i wolnych miejsc,
 • dokumentacja fotograficzna i funkcja automatycznego podłączania zdjęć na podstawie nazwy pliku,
 • samodzielne określenie struktury i nazewnictwa (domyślnie proponowany jest podział 3 stopniowy na sektory, rzędy i groby – ale można dowolnie zmienić zarówno liczbę poziomów jak i ich nazewnicwto),
 • szybkie wyszukiwanie przedawnień,
 • możliwość kopiowania danych dysponenta z kartoteki parafialnej,
 • proste i zaawansowane wyszukiwanie,
 • wpis seryjny,
 • seryjny druk kopert i etykiet,
 • ewidencja remontów,
 • drukowanie księgi, zgód, ponagleń,
 • podgląd na planie,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
KSIĘGA POCHOWANYCH
 • Rozszerzona specyfikacja danych (dane obligatoryjne określone w rozporządzeniu rządowym oraz informacje dodatkowe wynikające ze specyfiki kościoła),
 • możliwość powiązania osoby z kartoteką (krewni, wgląd do księgi zmarłych) lub wpisania jej ad-hoc,
 • wyszukiwanie wg. wielu różnych kryteriów,
 • drukowanie spisów alfabetycznych i rocznikowych,
 • dodatkowa księga archiwalna,
 • natychmiastowy wgląd do księgi grobów,
 • podgląd na planie,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
OPŁATY
 • KP i szczegółowe rachunki pogrzebowe,
 • możliwość zadeklarowania różnych treści KP w zależności od rodzaju wpłaty,
 • możliwość tworzenia różnych schematów (pozycje i ceny) rachunków szczegółowych w zależności do rodzaju wpłaty,
 • kwerendy wg. różnych kryteriów, podsumowania i zestawienia,
 • raporty,
 • możliwość automatycznej rejestracji wpłat w księdze przychodów i rozchodów,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
UPROSZCZONY PLAN
 • Możliwość rozmieszczenia grobów i innych obiektów na podkładzie ze zdjęcia z drona lub skanie planu bądź szkicu,
 • wpis seryjny (np. cały rząd),
 • Auto podgląd – automatycznie wyświetlane ważniejsze informacje z księgi grobów oraz dane osób pochowanych po kliknięciu w symbol danego grobu.
 • dopisywanie zmarłych bezpośrednio na planie,
 • wyszukiwanie na podstawie danych zmarłego, lokalizacji grobu, danych dysponenta,
 • dodatkowa przeglądarka bez możliwości edycji (zabezpiecza przed przypadkową modyfikacją elementów planu).
fara
WYSZUKIWARKA INTERNETOWA
 • W sieci umieszczone są tylko repliki danych publikowalnych (imiona, nazwiska, daty, lokalizacja, zdjęcia, status) – finanse i dane osobowe dysponentów tylko na komputerach lokalnych w parafii,
 • proste wpięcie wtyczki z wyszukiwarką do własnej strony parafialnej lub,
 • automatyczna synchronizacja z usługami zewnętrznego dostawcy,
 • możliwość zgłaszania błędów w opisie grobu przez stronę WWW,
 • samodzielne określenie sposobu i siły/delikatności sygnalizowania przedawnienia.
fara
NARZĘDZIA KONTROLNE
 • Seryjna zmiana nazw zdjęć na nazwy przyjazne na podstawie lokalizacji grobu (np. plik zdjęcia DCIM00145.jpg może zostać zmieniony na A-2-14.jpg),
 • wyszukiwanie zdublowanych oraz niepełnych lokalizacji,
 • wyszukiwanie „ślepych” załączników,
 • seryjne porządkowanie nazw rodzajów grobów,
 • sygnalizacja statusów grobów kolorami,
 • określanie sposobu liczenia przedawnień.

I KOMUNIE ŚW.

FARA - I Komunia św.

Księgę komunijną można prowadzić w tradycyjny sposób – a więc tylko w formie samej księgi. Oprócz tego FARA 5.0 oferuje jednak jeszcze dwie księgi pomocnicze wyświetlane na dodatkowych zakładkach. Są to księga przygotowawcza (katechetyczna) oraz księga odnowień przyrzeczeń chrztu św. (w różnych regionach kraju ta księgi występuje czasem pod różnymi nazwami.

Księgą przygotowawcza pozwala na ewidencję dzieci przygotowywanych do przystąpienia do I Komunii św. oraz rejestrowanie uczestnictwa w nabożeństwach, spotkaniach z rodzicami i przekazanych dewocjonaliów, przy czym można to robić w sposób seryjny, przy pomocy specjalnego arkusza w programie FARA.

FARA
KSIĘGA PRZYGOTOWAWCZA
 • seryjne wpisywanie dzieci na podstawie kartoteki,
 • seryjne aktualizowanie wpisów informacjami o uczestnictwie w nabożeństwach,
 • Seryjne aktualizowanie wpisów informacjami o uczestnictwie w spotkaniach z rodzicami,
 • seryjne aktualizowanie wpisów informacjami o przekazanych dewocjonaliach,
 • samodzielne tworzenie nazw spotkań, nabożeństw, dewocjonaliów,
 • drukowanie list dzieci,
 • seryjne przepisywanie dzieci z księgi przygotowawczej do księgi Komunijnej dla danego rocznika (dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi przystępujących do I Komunii Świętej),
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
KSIĘGA I KOMUNI ŚW.
 • Możliwość wpisu z kartoteki (dla dzieci z parafii) lub z poza niej,
 • możliwość przeglądania i edycji tylko jednego konkretnego rocznika lub konkretnej grupy (na dany dzień),
 • wyszukiwanie wg. wielu różnych kryteriów,
 • drukowanie spisów alfabetycznych i rocznikowych,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
KSIĘGA ODNOWIEŃ
 • Seryjne wpisywanie dzieci na podstawie księgi przystępujących do I Komunii Świętej – dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi!
 • Drukowanie list dzieci.
 • eksport danych do zewnętrznych plików.

BIERZMOWANIA

FARA - Bierzmowania

Księgę Bierzmowanych można prowadzić w tradycyjny sposób – a więc tylko w formie samej księgi. Oprócz tego FARA 5.0 oferuje jednak dodatkową księgę pomocniczą – dla dzieci przygotowywanych do Bierzmowania.

3 letnia księga przygotowawcza pozwala na ewidencję dzieci przygotowywanych do Bierzmowania oraz rejestrowanie uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach, przy czym można to robić w sposób seryjny, przy pomocy specjalnego arkusza w programie FARA.

FARA
KSIĘGA PRZYGOTOWAWCZA
 • Seryjne wpisywanie dzieci na podstawie kartoteki,
 • seryjne aktualizowanie wpisów informacjami o uczestnictwie w nabożeństwach,
 • seryjne aktualizowanie wpisów informacjami o uczestnictwie w zajęciach,
 • planowanie w kalendarzu spotkań formacyjnych, rekolekcji i nabożeństw,
 • tworzenie planu na podstawie planu z wcześniejszych roczników,
 • drukowanie list dzieci,
 • seryjne przepisywanie dzieci z księgi przygotowawczej do księgi Bierzmowanych dla danego rocznika (dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi bierzmowanych).
 • seryjne drukowanie kartek do bierzmowania.
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
KSIĘGA BIERZMOWANYCH
 • Seryjne wpisywanie dzieci na podstawie księgi przygotowawczej – dzieci nie trzeba ponownie ręcznie wpisywać do księgi!
 • drukowanie list dzieci,
 • seryjne drukowanie kartek do bierzmowania (także w układzie 4 na stronę),
 • zbiorcze świadectwa bierzmowania (osobne listy dzieci bierzmowanych z każdej parafii, które zostały bierzmowane u nas),
 • automatyczne numerowanie wpisów w danym roczniku,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.

INTENCJE

FARA - intencje
FARA
FUNKCJE PODSTAWOWE
 • Szybkie generowanie kalendarza z pustymi treściami jako wolne terminy,
 • drukowanie w układzie „od niedzieli do niedzieli” wg. różnych wzorów,
 • wpis seryjny – gdy jedna osoba zamawia kilka intencji na różne terminy,
 • osobna funkcja do szybkiego zakładania gregorianek,
 • powielanie wpisów,
 • seryjne kasowanie lub przenoszenie do archiwum starszych intencji,
 • wyszukiwanie wolnych terminów,
 • wyszukiwanie intencji zamówionych przez tę samą osobę na podstawie nazwiska, adresu, emaila czy numeru telefonu,
 • bezobsługowa synchronizacja ze stroną WWW,
 • eksport danych do zewnętrznych plików.
fara
FUNKCJE ZAAWANSOWANE (GŁÓWNIE DLA WIELKICH PARAFII)
 • Planowanie schematu – kto, gdzie, kiedy – dane mogą się automatycznie wpisywać do nowych wpisów,
 • stworzenie własnego widoku tabeli z intencjami zawierającego wybrane kolumny z informacjami – każdy użytkownik może stworzyć swój własny widok,
 • automatyzacja generowania potwierdzenia przyjęcia z możliwością utworzenia szablonów potwierdzenia dla wydruku oraz dla emaila,
 • możliwość powiązania celebransów z użytkownikami programu i automatyczne wpisywanie celebransa przyjmującego intencję,
 • możliwość stworzenia widoku grupowanego (ale przy dużej liczbie intencji spowalnia to wyświetlanie danych),
 • własne schematy tworzenia wpisów,
 • opcjonalna kontrola kompletności danych i wymuszanie wpisania daty przyjęcia, celebransa, etc..

E-INTENCJE

Bezpłatna aplikacja dodawana do księgi intencji pozwalająca na bezobsługową aktualizację intencji i wolnych terminów na stronie WWW oraz (opcjonalnie) na przyjmowanie rezerwacji terminów przez stronę WWW.

Wszystkie elementy (łącznie z formularzem zamówienia) tworzy się bezpośrednio w programie FARA, zaś wtyczka na stronie WWW przejmuje jej formatowanie – co oznacza, iż strona z intencjami zachowuje style i wygląd całej witryny.

Ewentualna pomoc przy konfiguracji aplikacji i wtyczki na stronie WWW opartej na systemach WordPress i Joomla jest bezpłatna. W przypadku stron wykonanych przy pomocy innych narzędzi wtyczka może być podłączona przez administratora strony. Jeśli nie jest to możliwe konfiguracja wtyczki na stronie jest odpłatna wg. indywidualnej wyceny (zazwyczaj ok. 100-150 zł).

FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje
FARA - e-intencje

Aplikacja na bieżąco, po każdej zmianie danych w księdze intencji przesyła część danych (data, godzina, intencja, typ) do bazy danych serwera WWW. Obydwie bazy danych: Fary na komputerze lokalnym oraz strony WWW są na bieżąco synchronizowane.

Dane wysyłane są z wykorzystaniem protokołu FTP lub SFTP (wybiera się go w trakcie konfigurowania aplikacji) do oddzielnego foldera na serwerze WWW. Następnie są one ładowane przez program FARA do bazy danych – zazwyczaj jest to ta sama baza danych, której używa strona WWW, ale może to być dowolna inna baza na dowolnym hoście. Ewentualne zgłoszenia rezerwacji terminów zapisywane są przez aplikację w wydzielonym folderze na serwerze WWW, skąd następnie są pobierane przez program FARA i umieszczane w rejestrze zgłoszeń bezpośrednio w bazie danych programu FARA.

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA GROBÓW I ZMARŁYCH

NA STRONIE PARAFII
 • Wystarczy wkleić krótki kod w miejscu strony, w którym chcemy umieścić wyszukiwarkę,
 • wygodny panel klienta pozwala na samodzielne określenie sposobu i siły/delikatności sygnalizowania przedawnienia,
 • dane publikowalne automatycznie wysyłane przez program FARA na stronę WWW,
 • możliwość zgłaszania błędów,
 • wyświetlanie rocznic,
 • możliwość publikacji zdjęć,
 • lokalizacja na planie.
 • własne konto i adres w domenie polskie-cmentrze.info,
 • wygodny panel klienta pozwala na samodzielne określenie sposobu i siły/delikatności sygnalizowania przedawnienia,
 • dane publikowalne automatycznie wysyłane przez program FARA na stronę WWW,
 • możliwość zgłaszania błędów,
 • wyświetlanie rocznic,
 • możliwość publikacji zdjęć,
 • lokalizacja na planie.
 • groby nieopisane.
U ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY

Program może automatycznie wysyłać dane na serwer zewnętrznego dostawcy usług, który dostarcza własne rozwiązania w zakresie wyszukiwania grobów i zmarłych.

Wysyłane są tylko dane publikowalne i zdjęcia.

DANE PUBLIKOWALNE
ZDJĘCIA
MAPY
OPROGRAMOWANIE WYSZUKIWARKI
AKTYWACJA
OPŁATY
WYBRANE REALIZACJE

strona parafii

nasz serwer

serwer parafii

serwer parafii

SIGNUM-NET

parafia lub nasza pomoc

brak

polskie-cmentarze.info

nasz serwer

nasz serwer

nasz serwer

SIGNUM-NET

parafia lub nasza pomoc

100 zł/rok

zewnętrzny dostawca

jego serwer

jego serwer

jego serwer

jego

on

jego cena

APLIKACJE I NARZĘDZIA FARY

Można kupić tylko wybrane aplikacje, jak i dokupić kolejne do posiadanego zestawu.

KARTOTEKA
 • Seryjny druk kartotek, kopert i etykiet adresowych.
 • Seryjna aktualizacja po kolędzie.
 • Druk zgód i zaświadczeń.
 • Bogate możliwości dostosowania wydruku kartoteki do własnych potrzeb.
 • Wyszukiwanie wg. wielu różnych kryteriów.
 • Funkcje seryjnej rejestracji ofiar.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
STATYSTYKA
 • Struktura ludnościowa parafii.
 • Statystyki kolędowe w różnych układach i zakresach.
 • Rozkład wiekowy, wg. płci, itd..
 • Zestawienia domów i mieszkań.
 • Struktura rodzinna – liczba dzieci, status, etc.
 • Możliwość ilustracji wykresami.
 • Inne raporty (stany cywilne, statusy, zatrudnienie, etc..).
ODWIEDZINY CHORYCH
GRUPY
 • Grupy duszpasterskie i inne.
 • Powiązane i synchronizowane z kartoteką osobową (nie trzeba 2 razy wpisywać tych samych danych).
 • Grupy bieżące i archiwalne.
 • Terminarz.
 • Możliwość wpisu seryjnego (kilka lub kilkanaście osób jednocześnie).
 • Seryjny druk kopert i etykiet adresowych.
 • Seryjna wysyłka maili.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
OFIARNOŚĆ
 • Możliwość wpisu z kartoteki rodzinnej, osobowej lub ad hoc.
 • Podliczanie wg. różnych kryteriów.
 • Zaawansowane kwerendy (suma na dany cel z danej ulicy, liczba wpłat na dany cel w danym zakresie czasu, etc ..).
 • Seryjny druk kopert i etykiet adresowych oraz podziękowań wg. własnych wzorów.
 • Opcjonalna lub automatyczna rejestracja w księdze finansowej.
 • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dla polskich parafii w Anglii – obsługa Gift Aid.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
CHRZTY
 • Wyszukiwanie wg. różnych kryteriów.
 • Możliwość powiązania z kartoteką osobową.
 • Drukowanie świadectw wg. różnych wzorów.
 • Rejestracja wystąpienia i blokada wydruków.
 • Szybki wpis do księgi bierzmowanych z automatyczną adnotacją.
 • Eksport duplikatów.
 • Seryjna wysyłka maili.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
I KOMUNIE
 • Przygotowanie do I Komunii św.
 • Pierwsze Komunie.
 • Odnowienia.
 • Możliwość powiązania z kartoteką osobową.
 • Możliwość wpisu seryjnego (kilka lub kilkanaście osób jednocześnie).
 • Synchronizacja i „przerzucanie wpisów” między 3 rejestrami (przygotowanie – księga – odnowienia)
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
BIERZMOWANIA
 • Katecheza przedkonfirmacyjna.
 • Bierzmowania.
 • Możliwość powiązania z kartoteką osobową.
 • Możliwość wpisu seryjnego (kilka lub kilkanaście osób jednocześnie).
 • Synchronizacja i „przerzucanie wpisów” między 2 rejestrami (przygotowanie – księga)
 • Aktualizacja księgi chrztów.
 • Seryjny druk kartek.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
MAŁŻEŃSTWA
 • Druki protokołów i załączników zgodne z dekretem KEP.
 • 3 księgi: protokoły, zapowiedzi, śluby.
 • Możliwość powiązania z kartoteką osobową.
 • Synchronizacja między 3 księgami.
 • Tworzenie wpisu w jednej księdze na podstawie wpisu z drugiej księgi (nie trzeba wielokrotnie wpisywać tych samych danych),
 • Eksport duplikatów księgi ślubów.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
KONWERSJE I WYSTĄPIENIA
 • Automatyczna aktualizacja księgi chrztów i blokowanie wydruków świadectw (jeśli apostazja ma miejsce w parafii chrztu).
 • Możliwość powiązania z kartoteką osobową.
 • Pojedyncze i seryjne kasowanie kart osobowych dla osób z księgi wystąpień.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
ZMARLI
INTENCJE
 • Szybkie generowanie kalendarza z pustymi intencjami (jako wolne terminy).
 • Wpisy seryjne (1 osoba zamawia kilka intencji w różnych terminach).
 • Wygodny mechanizm wpisywania gregorianek.
 • Kilka wzorów druków „do gabloty”.
 • Seryjne kasowanie i archiwizowanie.
 • Połączenie z e-intencjami (automatyczna aktualizacja na stronie WWW).
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
E-INTENCJE
 • Intencje i wolne terminy bezpośrednio na stronie WWW parafii.
 • Automatyczne wysyłanie z Fary, ale tylko danych publikowalnych (bez opłat czy danych osobowych Zamawiającego).
 • Wyszukiwanie wolnych terminów.
 • Opcjonalna rezerwacja terminu intencji przez stronę WWW.
CMENTARZ
 • Ewidencja grobów, pochowanych i opłat + księga archiwalna.
 • Wyszukiwanie przedawnień i alarmy.
 • Drukowanie KP, rachunków pogrzebowych, wezwań do zapłaty.
 • Opcjonalne powiązanie z kartoteką osobową, księgą zmarłych o księgą finansową.
 • Możliwość kopiowania danych dysponentów z kartoteki osobowej.
 • Plan sytuacyjny z możliwym podkładem ze zdjęcia lub szkicu.
 • Bezobsługowa synchronizacja ze stroną WWW.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
CMENTARZ NA STRONIE WWW
 • Możliwość założenia własnego konta i subdomeny w portalu polskie-cmentarze.info
 • Możliwość zamieszczenia wyszukiwarki grobów (wtyczka programu FARA) na własnej stronie WWW parafii.
 • Automatycznie zasilany przez program FARA – ale tylko danymi publikowalnymi – dane finansowe i dysponentów pozostają na lokalnych komputerach w parafii – nie w Internecie).
 • Możliwość zgłaszania błędów w opisach grobów.
 • Wyszukiwanie proste oraz złożone.
FINANSE
 • Parafialna księga przychodów i rozchodów.
 • Możliwość prowadzenia różnych kont w różnych okresach czasu.
 • Kilka lokalnych edycji (klasyfikacje i wydruki danej diecezji).
 • Raporty i zestawienia.
 • Eksport danych do zewnętrznych plików.
INWENTARZ